Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”). Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez

BAUTEC RUSZTOWANIA Monika Serafin z siedzibą w Łodzi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAUTEC RUSZTOWANIA Monika Serafin z siedzibą w Łodzi ul. Leszczyńskiej 18a/20, 93-347 Łódź, kontakt mailowy pod adresem: biuro@bautec-lodz.pl. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych dlatego wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@bautec-lodz.pl, adres siedziby Ul. Leszczyńskiej 18a/20 93347 Łódź lub telefonicznie 501-474-313

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a,b,c, oraz f RODO wyłącznie w celu :
a) realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy wynajmu rusztowań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora Danych Osobowych
d) przesyłania Państwu informacji ofert handlowych w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe:
a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy
b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
d) przez okres przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą mailową, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji oferty, zlecenia, umowy. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe

PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Przysługuje Państwu prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, żądania przenoszenia danych
2. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy.
3.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
5. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@bautec-lodz.pl
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy realizacji usługi.